SPPW - Informacje ogólne

Nadrzędna kategoria: Edukacja
W dniu 26.07.2011 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu nr KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła – Realizatorem projektu.
Instytut Żywności i Żywienia będzie realizował projekt we współpracy z partnerami: Instytutem Pomnikiem – Centrum Zdrowia Dziecka, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i Polskim Towarzystwem Dietetyki.
Projekt realizowany będzie w latach 2011-2016. Jego całkowity budżet wynosi 5 294 000 CHF, z dofinansowaniem strony szwajcarskiej w wysokości 4 500 000 CHF, co stanowi 85% kosztów, 15% stanowi wkład krajowy.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej. 19 maja 2004 r. podczas szczytu Szwajcaria-UE, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia szwajcarskiego programu pomocowego w wysokości 1 mld CHF. Negocjacje między Komisją Europejską a Rządem Szwajcarii zakończyły się dnia 27 lutego 2006 r. podpisaniem tzw. Memorandum of Understanding. Zgodnie z jego postanowieniami, Polsce, jako jednemu z 10 państw- beneficjentów, przypadło 489 020 mln CHF, co stanowi 49% całkowitej puli środków pomocowych. Negocjacje szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej zakończyły się 20 grudnia 2007 r. podpisaniem między Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Polski umowy ramowej o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mającej na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Ponadto, SPPW pozytywnie wpłynie na zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.
Celem głównym projektu jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej Zadania realizowane będą na terenie całego kraju i skierowane będą do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała; adresatem będą także producenci żywności. Projekt obejmować będzie 4 główne zadania.