Co to jest Codex Alimentarius?

Nadrzędna kategoria: Edukacja

Codex Alimentarius, czyli Kodeks Żywnościowy (dosłowne tłumaczenie z języka łacińskiego - kod żywienia) oznacza szereg zarówno ogólnych jak i szczegółowych standardów zapewniania bezpieczeństwa żywności. Jego celem jest ochrona zdrowia konsumenta oraz gwarancja stosowania uczciwej praktyki w branży żywnościowej. Żywność wprowadzana na rynek lokalny, czy też wysyłana na eksport musi być bezpieczna i dobrej jakości.

Codex Alimentarius został utworzony w 1960 roku wspólnie przez dwie agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych: Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization - FAO) i Światową Organizację Zdrowia (World Health Organisation - WHO). Jego celem było wprowadzenie oraz propagowanie definicji oraz wymagań dla żywności ułatwiających harmonizację międzynarodowego obrotu żywnością. W pracach nad Kodeksem Żywnościowym bierze udział 166 państw, które skupiają większość ludności świata. Ustalenia międzynarodowe są następnie wprowadzane w życie również na szczeblu krajowym i regionalnym.

Kodeks na arenie międzynarodowej

Pomimo, że normy ustalone przez Codex Alimentarius nie są prawnie obowiązujące, to jednak mają one duże znaczenie i są rozpoznawane jako uzgodniony głos światowej nauki. W uzasadnionych przypadkach rozstrzygania sporów handlowych dotyczących artykułów i produktów żywnościowych Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organisation) odsyła właśnie do standardów Kodeksu. Również prawo krajowe wielu państw przyjmuje standardy Codex Alimentarius, przyczyniając się do rozprzestrzeniania się tych standardów na wszystkie kontynenty.

Ogólne i szczegółowe standardy Kodeksu

W Kodeksie Żywnościowym znajdują się tysiące zapisów obejmujących ogólne i szczegółowe standardy, stosowane do całej żywności oraz poszczególnych produktów. Do ogólnych możemy zaliczyć standardy dotyczące np.: higieny żywności, etykietowania produktów, zawartości pestycydów, pozostałości leków weterynaryjnych, zasady przeprowadzania inspekcji i wydawania zaświadczeń potrzebnych do importu i eksportu, metody analiz, pobierania próbek, dozwolonych i zabronionych dodatków do żywności, zanieczyszczeń żywności i tzw. żywności funkcjonalnej.

Ponadto w Kodeksie znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące wszystkich grup środków spożywczych i poszczególnych produktów, obejmujące standardy w zakresie np.: świeżości produktów, zasad ich mrożenia, przetwarzania owoców i warzyw, soków owocowych, płatków zbożowych, nasion roślin strączkowych, tłuszczów i oleju, ryb, mięsa, cukru, kakao i czekolady oraz mleka i produktów mlecznych.

Jak przygotowywane są standardy?

Codex Alimentarius jest opracowywany przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission), która jest międzyrządowym ciałem z równym głosem wszystkich państw członkowskich. Za projekty standardów są odpowiedzialne różne specjalistyczne komitety, które opracowują wstępne wersje standardów.

Praca nad standardem rozpoczyna się wówczas, gdy rząd państwowy lub Komisja Kodeksu Żywnościowego stwierdza, że powinny być opracowane zasady postępowania dotyczące jakiegoś problemu żywnościowego. Jeśli Komisja, czy też Komitet Wykonawczy (Executive Committee) zadecydują, że praca nad standardem powinna być rozwinięta, wówczas Sekretariat Komisji (Codex Commission Secretariat) przygotowuje projekt standardu, który jest szeroko konsultowany. Projekty są rozpatrywane przez dany komitet Kodeksu. Gotowy projekt standardu zostaje zaprezentowany Komisji. Jeśli przyjmie ona projekt, wysyła go do konsultacji do rządów poszczególnych państw. Finalna wersja staje się standardem Kodeksu. System tworzenia standardów jest oparty na zasadzie jak najszerszego konsultowania projektów i osiągania zgodności poglądów. Przygotowywanie standardu może zająć nawet kilka lat. Niekiedy Komisja wspierana przez Sekretariat wnosi poprawki i przystosowuje szczegóły w miarę istniejących potrzeb. Czasami pewne procedury mogą być powtarzane. Przyjęty przez Komisję standard jest dołączany do Codex Alimentarius - światowego Kodeksu Żywienia.

Więcej informacji