Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa Żywnoci

Nadrzędna kategoria: Edukacja

W ostatnich latach w Europie wzrasta zainteresowanie społeczeństwa problemami bezpieczeństwa żywności. Zainteresowanie to pobudziły "afery" żywieniowe, a zwłaszcza choroba szalonych krów. Jednym z elementów odbudowania zaufania konsumentów do systemu zapewnienia bezpiecznej żywności w Europie było powołanie niezależnej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności - European Food Safety Authority (EFSA). Chociaż zakłada się, że Agencja osiągnie pełną sprawność w latach 2004/2005, to jednak rozpoczęła już aktywne działanie. Na czym ono polega?

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności dąży do uzyskania w świadomości społecznej statusu niezależnego obrońcy bezpieczeństwa żywności w krajach Unii Europejskiej. W swej działalności opiera się na rzetelnych podstawach naukowych.

Struktura organizacyjna

Agencja składa się z czterech działających oddzielnie jednostek organizacyjnych.
Zarząd (Management Board) ustala budżet Agencji oraz programy robocze i monitoruje ich realizację. Ponadto wyznacza członków Komitetu Naukowego i paneli roboczych oraz uzgadnia wewnętrzne zasady działania.

Dyrektorem Wykonawczym (Executive Director) jest Geoffrey Podger, uprzednio dyrektor brytyjskiego Food Standards Agency. Został mianowany w grudniu 2002r na okres 5 lat. Dyrektor Wykonawczy kieruje codzienną pracą Urzędu i powołuje personel naukowy, techniczny i administracyjny Agencji.

Komitet Doradczy (Advisory Forum) składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich - narodowych agencji ds. żywności (jeżeli istnieją) lub krajowych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Wspiera on Dyrektora Wykonawczego i wspomaga komunikację i koordynację działań pomiędzy poszczególnymi krajami, które często spotykają się z tymi samymi problemami. Ostatnią jednostką organizacyjną jest Komitet Naukowy (Scientific Committee) składający się z ośmiu grup ekspertów, którzy przygotowują niezależne opinie pozwalające na dokonanie oceny ryzyka związanego z niebezpiecznymi produktami. Tym samym zostały rozwiązane istniejące dotychczas przy Komisji Europejskiej komitety naukowe zajmujące się podobną problematyką.

Ocena ryzyka i komunikowanie ryzyka.

Naczelnym zadaniem Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności jest zapewnienie niezależnego doradztwa naukowego dotyczącego wszystkich spraw w sposób bezpośredni i pośredni wiążących się z bezpieczeństwem żywności. Doradztwo to dotyczy również organizmów modyfikowanych genetycznie, nawet jeśli nie są one traktowane jako żywność lub środki żywienia zwierząt oraz niektórych aspektów sposobu żywienia. Agencja przygotowuje dla Komisji Europejskiej ocenę produktów, substancji, procesów a nawet sytuacji. Następnym etapem jest podjęcie działań mających na celu eliminację lub maksymalne ograniczenie ryzyka.
Agencja odgrywa podstawową rolę w przypadkach, w których niezbędne jest przekazanie informacji konsumentom. Korzystając z pomocy przedstawicieli Komitetu Doradczego Agencja spodziewa się przedstawiać informacje konsumentom w sposób pełny, zrozumiały i zrównoważony.

Skuteczna komunikacja jest podstawowym elementem uzyskania zaufania konsumentów i uznanie wszystkich podmiotów zainteresowanych bezpieczeństwem żywności.

Proces budowy

Agencja obecnie prowadzi rekrutację personelu (ma liczyć 250 osób), która będzie zakończona w 2004r. Prace typu doradztwa naukowego dopiero się rozpoczęły, kontynuowane są przede wszystkim prace rozpoczęte przed utworzeniem Agencji. Pan Podger, Dyrektor Wykonawczy, tak ocenia proces tworzenia Agencji: "...budowa wszystkich ważnych struktur Agencji przebiega zgodnie z planem. Powołaliśmy ostatnio Komitet Doradczy składający się z reprezentantów wszystkich obecnych państw członkowskich oraz obserwatorów z nowych państw członkowskich. To pozwala nam być w centrum wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa żywności".

Tłumaczył: J.C.