Poradnia Chorób Metabolicznych

Nadrzędna kategoria: O nas

 

 

O Poradni

  

Rejestracja (zapisy i informacje) od poniedziałku do piątku

- osobiście w godz. 9.00-15.00,

- telefonicznie pod nr 22 55 09 692 w godz. 11.00-15.00.

 

Poradnia Chorób Metabolicznych jest jednostką specjalistyczną w zakresie leczenia zaburzeń w gospodarce lipidowej i otyłości oraz chorób towarzyszących. Działalność diagnostyczno-lecznicza prowadzona jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kierownik Poradni: prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek; tel. 22 55 09 785

Z-ca kierownika Poradni: lek. med. Małgorzata Stroniawska-Woźniak; tel. 22 55 09 953

 

Usługi

A. Wykonywane nieodpłatnie (wyłącznie u osób ze skierowaniem od lekarza POZ lub

     specjalisty, który ma umowę z NFZ)

B.  Odpłatnie dla osób bez skierowania lekarskiego

 

Wymagane dokumenty przy zapisie do Poradni

 

Skierowanie od lekarza POZ do Poradni Chorób Metabolicznych.

Dokument z numerem PESEL.

Pacjenci proszeni są o przyniesienie na pierwszą wizytę następujących wyników badań:

W rejestracji należy podać informacje dotyczące masy ciała oraz wartość lipidogramu celem doboru odpowiedniej porady.

 

Dojazd do Poradni

 

Poradnia Chorób Metabolicznych mieści się w budynku IŻŻ przy ul. Powsińskiej 61/63.

 

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej!

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału.  Maksymalna wysokość opłat za:

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

 

Odpłatność za dokumentację medyczną:

1 strona wyciągu lub odpisu – 8,50 zł

1 strona kopii – 0,30 zł

Na nośniku danych – 1,70 zł

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku Dyrektora IŻŻ w sprawie zmiany opłat za wydanie dokumentacji medycznej

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów Poradni Chorób Metabolicznych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Żywności i Żywienia ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Narodowy Fundusz Zdrowia, Minister Zdrowia,  sądy, prokuratura, zakłady ubezpieczeń za zgodą pacjenta, organy rentowe oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, lekarz i pielęgniarka w związku z prowadzoną kontrolą, laboratorium analityczne

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.