Pytania i odpowiedzi 12.08.12.

Nadrzędna kategoria: O nas

Warszawa,  12.VIII.2012r.

Poniżej przedstawiam propozycje odpowiedzi na pytania  i sugestie dotyczące przetargu ZP/05/2012

Pytanie l

dot. Poz. VIII Pkt. 4 Endoskop ultrasonograficzny EUS i cyfrowy ultrasonograf oraz projekt umowy par. 8 ust. 3

Prosimy w warunkach gwarancji o uwzględnienie, ze podczas ostatniego przeglądu naprawione lub konserwowane będą jedynie podzespoły wymagające naprawy lub obsługi gwarancyjnej, nie zaś części  zużyte.

Prosimy o ponowne rozpatrzenie naszego pytania gdyż zapis jest nieprecyzyjny. Może bowiem sugerować, że w ramach ostatniego przeglądu wymienione winny być wszelkie elementy uznane przez Zamawiającego za zużyte, włącznie z tymi które ulegają normalnemu zużyciu w czasie normalnej eksploatacji, które nie mają wpływu na sprawność urządzenia lub jego „długość Życia”.

Ponad to wymianie gwarancyjnej nie mogą ulec elementy uszkodzone mechanicznie (powstałe w wyniku celowego działania lub używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi).

Odpowiadając na prośbę zawartą w pytaniu Zamawiający  stwierdza, iż jest ona niezasadna w części dotyczącej obowiązku wymiany przez Wykonawcę części (elementów) sprzętu zużytych (wyeksploatowanych) w okresie gwarancji. Zapytujący przyjmuje – całkowicie błędnie – iż w dniu upływu gwarancji sprzęt może (i że jest to norma!) – posiadać elementy (części) całkowicie zużyte, a więc powodujące niemożność używania sprzętu przez Zamawiającego! Zamawiający oczekuje od przyszłego Dostawcy, iż dostarczy sprzęt, który po upływie okresu gwarancji będzie nadawać się do dalszego użytkowania, bez konieczności  przeprowadzania, w dniu następnym po upływie gwarancji,   napraw i wymiany elementów zużytych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca  przewidział dla urządzeń medycznych 5 (lub 10) letni okres amortyzacji, co zakłada, iż po upływie 2 (lub 3- letniej) gwarancji urządzenie winno być sprawne (niezużyte) i będzie używane przez pozostały okres wynoszący od 3 (lub 2) lat do ośmiu (lub siedmiu) lat!  Z tego względu wymóg przeprowadzenia wymiany zużytych elementów nie jest wymogiem nadzwyczajnym, ale opartym w w/w przepisach oraz uzasadnionych oczekiwaniach Zamawiającego. Koszt takiej wymiany zużytych elementów  Zapytujący winien uwzględnić w  przewidywanych kosztach serwisu, w oparciu o informacje własne lub uzyskane od producenta, co zużywalności elementów urządzenia w toku eksploatacji.

Zapytujący słusznie wskazał, iż  wymianie gwarancyjnej  nie podlegają elementy uszkodzone mechanicznie przez Zamawiającego, jego pracowników lub osoby trzecie wskutek działania celowego lub wynikającego z używania sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy w taki sposób, iż  § 8 ust. 7  uzyskuje brzmienie:

„Na zakończenie okresu gwarancji jakości Wykonawca przeprowadzi (bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) przegląd techniczny każdego z wyrobów medycznych stanowiących łącznie Sprzęt opisany w § 1 niniejszej Umowy w ostatnim miesiącu okresu gwarancji i dokonać wymiany wyeksploatowanych części (elementów) na nowe. Wymóg powyższy nie obejmuje obowiązku wymiany elementów uszkodzonych mechanicznie przez Zamawiającego, jego pracowników lub osoby trzecie, wskutek działania celowego lub wynikającego z używania sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Przeprowadzenie przeglądu technicznego Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem.”

Pytanie 2

dot. poz. IX pkt.3 endoskop ultrasonograficzny EUS i cyfrowy (tabela techniczna)

Ze względu na omyłkę w numeracji punktu w pytaniu zadanym w dniu 01.08.2012 r. prosimy o przywrócenie zapisu w poz. IX pkt.4 wraz z dopuszczeniem gwarancji produkcji części zamiennych przez okres 8 lat (odpowiedzi Zamawiającego na pyt. 23 i 27).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisu IX pkt 3, oraz SIWZ pkt 3.10C oraz formularz oferty) Przewidywanych cen w zakresie obsługi pogwarancyjnej sprzętu.

Prosimy o rozpatrzenie możliwości podania aktualnej na dzień składania ofert kwartalnej ceny usługi serwisowej. Nie jest możliwe skalkulowanie ceny za usługi serwisowe, które będą wykonywane w latach 2015-2017 a tym bardziej jej zagwarantowanie, gdyż na koszt obsługi serwisowej składają się również koszty zewnętrzne, niezależne od wykonawcy np. kurs euro, energia elektryczna, paliwo itp.

Alternatywnie prosimy o możliwość podania procentowej wartości obsługi serwisowej liczonej od wartości nowego sprzętu.

Odpowiadając na pytanie Zamawiający oświadcza ponownie, iż dopuszcza  8 letni okres gwarancji dostępu do części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Zamawiający nie rezygnuje z oczekiwania, by Uczestnik postępowania przetargowego określił wysokość przewidywanych kosztów obsługi pogwarancyjnej (koszty zakupu części zamiennych, serwisu oraz materiałów eksploatacyjnych) z tego względu, iż są to informacje bardzo istotne dla Zamawiającego (dla określenia ekonomicznej opłacalności zakupu i oceny możliwości utrzymania urządzenia w stanie sprawności eksploatacyjnej, po upływie okresu gwarancji). Zdaniem Zamawiającego nie ma żadnych przeszkód merytorycznych w określeniu przewidywanych  kosztów obsługi pogwarancyjnej w okresie 2015- 2017, z uwzględnieniem  przewidywanych (zakładanych) zmian poszczególnych czynników cenotwórczych.

Pytanie  3

dot. SIWZ I pkt3.10d) i e) oraz formularz oferty

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu podania marży na zakup części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych i jednocześnie usunięcie oceny tego parametru, gdyż jest to tajemnica biznesowa przedsiębiorstwa. Jest to tajemnica nie tylko w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale przede wszystkim tajemnica handlowa również wobec partnerów biznesowych, którym w przypadku uzyskania zamówienia, staje się zamawiający.

Odpowiadając na pytanie Zamawiający oświadcza ponownie, iż Zamawiający nie wyraża zgody   na rezygnację z wymogu podania marży za zakup części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych i jednocześnie usunięcia oceny tego parametru i wskazuje, iż tajemnica biznesowa Dostawcy podlega ochronie prawnej zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy PZP.

Z tego więc względu nie ma przeszkody w podaniu informacji oczekiwanych przez Zamawiającego. Nie ma żadnych przeszkód ku temu, by Zamawiający miał świadomość, jaki przychód na realizacji  tego aspektu zamówienia osiąga  Dostawca. Tego typu informacje są udzielane w wymianie handlowej i nie stanowią czynnika wyłączającego możliwość zawarcia umowy (nieujawnianie tych informacji  nie jest stawiane  jako warunek wyłączający możliwość zawarcia umowy), zwłaszcza w sytuacji, gdy informacje te są niezbędne kontrahentowi ( w tym przypadku Zamawiającemu), dla oceny kosztów utrzymania sprzętu w okresie pogwarancyjnym, a więc dla określenia sensowności ekonomicznej zakupu urządzeń.

Z w/w  względów  Zamawiający nie może zrezygnować z tego kryterium oceny oferty Dostawcy.

Pytanie 4

Dotyczy postanowień  zawartych § 11 ust, l pkt, l  projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy do 0,3% za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki pow. 10 dni do 0,5% za każdy następny dzień zwłoki, gdyż kary umowne w wysokości 0,5% i 1% są w dalszym ciągu niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących kar umownych ?”

Odpowiadając na pytanie Zamawiający oświadcza, iż okres dostawy jest dostatecznie długi, by Dostawca go dotrzymał. Ponadto kary umowne w w/w wysokości  nie są  „niewspółmiernie wysokie i nieprzystające  do ogólnie obowiązujących kar umownych”  z tego względu, iż   po pierwsze,  nie istnieją „ogólnie obowiązujące kary umowne” – bowiem są one kwestią każdej konkretnej umowy, nie zaś jakiegoś ogólnego porozumienia (czy aktu normatywnego), które nie istnieją, ale ponadto z tego względu, iż  kara w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia, ze względu na znaczne (bo już 10 - dniowe) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy dostawy, nie jest karą nadzwyczajną, ani wygórowaną.

Kara umowna ma funkcję mobilizującą i  musi być pewną dolegliwością dla nierzetelnego  kontrahenta i służy do zapewnienia  spełnienia świadczenia  przez Wykonawcę w umówionym terminie i w należyty sposób, a jednocześnie nie może pozbawić Dostawcy wynagrodzenia, jakie uzyska z realizacji zamówienia. Bez wątpienia Dostawca uzyskuje ze sprzedaży urządzenia dochód przewyższający 10% wartości przedmiotu zamówienia i dlatego w/w kara umowna, nie może być uznana za wygórowaną.

Zamawiający może się zobowiązać umownie, do nienaliczenia kary umownej w sytuacji, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy  7 dni i w związku z powyższym w § 11 projektu umowy Zamawiający dodaje ust. 5 w brzmieniu:

„W sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy nie przekroczy 7 (siedmiu) dni  Zamawiający zobowiązuje się nie naliczać Wykonawcy kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy”.

Pytanie 5

Dot. formularza oferty

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności podawania wszystkich kosztów składających się  na cenę  netto,  i modyfikację zapisu na następujący:

„Cena zawiera: Koszt sprzętu, koszty pakowania i wymaganego znakowania dla potrzeb transportu, wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego, instalacji i uruchomienia wyrobów medycznych w Zakładzie Zamawiającego w miejscu ich użytkowania, koszty szkolenia stanowiskowego personelu medycznego, koszty w okresie gwarancji jakości, w szczególności, koszty serwisu gwarancyjnego, serwisu eksploatacyjnego w tym: przeglądów technicznych, napraw gwarancyjnych."?

Odpowiadając na pytanie Zamawiający oświadcza ponownie, iż  uzyskanie w/w informacji (wymienionych w formularzu oferty) dotyczących ceny sprzętu, kosztów transportu, kosztów szkolenia personelu oraz kosztów utrzymania sprzętu w okresie gwarancyjnym jest niezbędne dla Zamawiającego  dla oceny oferty i wybory oferty najkorzystniejszej  i dlatego Zamawiający nie może zrezygnować z ich uzyskania. Przygotowanie w/w informacji w przedsiębiorstwie  dysponującym działem księgowości i  oraz działem zakupów i zbytu (lub pracownikami, zajmującymi się w/w kwestiami), nie powinno nastręczać żadnych problemów  merytorycznych i z tego względu oświadczenie Zapytującego, iż „nie jest w stanie podać w/w kosztów w sposób wymagany przez Zamawiającego” jest niezrozumiałe.