regulamin dostępu do bazy

Nadrzędna kategoria: Baza produktów spożywczych

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Bazy Danych „Wartość odżywcza produktów spożywczych i potraw” autorów H. Kunachowicz,
  I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, wydanie III rozszerzone i  uzupełnione, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, 2005 (zwanej dalej „Bazą”), znajdującej się na witrynie internetowej www.izz.waw.pl.

 2. Osoba łącząca się z witryną internetową www.izz.waw.pl, do której dostęp jest chroniony przez system dostępu do  Bazy, zwana dalej „Użytkownikiem”, oświadcza, że zapoznała się, akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu.

 3. Baza podlega ochronie prawnej gwarantowanej przez ustawę z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z  późn. zm.), ustawę
  z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) oraz przez międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych.

 

2. Zasady korzystania z Bazy

 1. Dla korzystania z Bazy konieczne jest posiadanie stanowiska komputerowego umożliwiającego korzystanie z Internetu, wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową.

 2. Aby móc zarejestrować się w serwisie konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz podanie go w czasie rejestracji, a następnie aktywowanie konta poprzez wejście na link przesłany przez system na e-mail podany przy rejestracji.

 3. Aby móc korzystać z serwisu należy się zarejestrować, zalogować i podać wymagane dane o swoim profilu.

 4. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do danych o wartości energetycznej, zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów przyswajalnych dla 692 produktów spożywczych.

 5. Baza w wersji pełnej jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy wykupią Kod Dostępu na zasadach opisanych w Regulaminie.

 6. Aktualną cenę Kodu Dostępu określa cennik podany do wiadomości Użytkowników na stronie www.izz.waw.pl.

 7. Instytut Żywności i  Żywienia ma prawo do zablokowania dostępu do Bazy Użytkownikowi, który:

  1. wykorzystuje Bazę do  celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

  2. narusza prawo lub postanowienia Regulaminu

 1. Wszelkie dane zamieszczone w Bazie, jak i tekst, można kopiować i  przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek własny (w celach niekomercyjnych). Nie zezwala się na wprowadzanie zmian w  Bazie.

 2. Aby otrzymać Kod Dostępu Użytkownik powinien uiścić opłatę poprzez przesłanie wiadomości SMS o treści AP.IZZ pod numer prezentowany na stronie www.izz.waw.pl. Opłata z SMS naliczana jest według aktualnego cennika zamieszczonego na stronie www.izz.waw.pl.

 3. Kody Dostępu mogą być zamawiane i wykorzystywane przez osoby pełnoletnie.

 4. Kod Dostępu umożliwia jednemu Użytkownikowi wielokrotne korzystanie z treści zawartej w  Bazie przez określony czas (czas aktywności kodu).

 5. Przez wielokrotne korzystanie z Bazy za pomocą jednego Kodu Dostępu rozumiane jest to, że w trakcie czasu aktywności Kodu, Użytkownik może korzystać z Bazy dowolną ilość razy z różnych stanowisk internetowych, ale nigdy z więcej niż jednego stanowiska w tym samym czasie. Korzystanie z więcej niż jednego stanowiska w  tym samym czasie nie jest możliwe.

 6. Czas aktywności Kodu Dostępu jest określany w Cenniku.

 7. Instytut zastrzega sobie prawo zmodyfikowania typów i zasad z korzystania z Kodów Dostępu.

 8. Wszelkie uwagi i  reklamacje odnośnie funkcjonowania Bazy prosimy zgłaszać do  Instytutu Żywności i Żywienia – Zakładu Wartości Odżywczych Żywności. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. Decyzja w sprawie zgłoszenia jest ostateczna i kończy tryb reklamacji.

 9. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym Użytkownika.

 10. Instytut ostrzega, że jakiekolwiek próby włamania do Bazy, złamania Kodów Dostepu oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z  Regulaminem, mogą pociągnąć za sobą – bez uprzedzenia – nieodwracalne zablokowanie dostępu do Bazy i stosowne kroki prawne.

 11. Kod Dostępu zostanie przesłany do Użytkownika SMS-em zwrotnym na ten sam numer telefonu, z którego przesłano SMS-a inicjującego zamówienie.

 12. Aby uzyskać dostęp do płatnej Bazy Użytkownik powinien wprowadzić otrzymany Kod Dostępu w odpowiednim okienku na stronie www.izz.waw.pl .

 13. Aktywacja usługi następuje natychmiast po wysłaniu SMS-a. Okres aktywności będzie liczony od pierwszej minuty użycia Kodu Dostępu przez Użytkownika.

 14. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, zostanie odesłany SMS do telefonu komórkowego z  informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.

 15. Każdorazowe kolejne przesłanie wiadomości SMS pod wskazany numer na stronie www.izz.waw.pl powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości podanej w Cenniku na  stronie www.izz.waw.pl

 16. Upusty cenowe na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe oferowane przez operatorów GSM dla swoich klientów nie mają zastosowania do numeru dostępowego do Bazy.

 17. Baza jest dostępna od 2008 roku.

 

3. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.

  2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Instytutu Żywności i Żywienia sąd powszechny.

  3. Instytut nie może zagwarantować nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do  Bazy.

  4. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Bazy,

   2. problemy w  funkcjonowaniu Bazy, jeśli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie było można przewidzieć lub którym nie można było zapobiec,

   3. korzystanie z Bazy przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Uruchamiając usługę Użytkownik:

 1. oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą;

 2. przyjmuje do wiadomości, ze wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Instytut do  natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi, niezależnie od dokonania opłaty za usługę; w takim przypadku opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;

 3. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;

 4. oświadcza, że dane podane w formularzu nie naruszają praw osób trzecich ani norm prawnych;

 5. wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytut Żywności i  Żywienia w celu wykonania niniejszej umowy;

 6. przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.